Privacyverklaring

Verhoudingen

Waarom deze verklaring?

DHSS hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We doen dit zo duidelijk en transparant mogelijk.

 

Voor wie is deze verklaring bedoeld?

Deze verklaring is gericht tot alle DHSS-relaties. Het gaat dus om (potentiële) leveranciers, klanten, klanten etc. Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt DHSS? DHSS verzamelt en gebruikt de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • Functietitel
  • Bedrijfsadres

 

Wat zegt de wet hierover?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staat dat elke verwerking op een basis moet zijn gebaseerd. Een van de rechtsgrondslagen betreft "het gerechtvaardigde belang". DHSS heeft een legitiem belang. Het is immers redelijkerwijs niet mogelijk om bovenstaande doelstellingen te realiseren zonder persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast is de verwerking verplicht onder belastingwetgeving en / of de AEO-douanevoorschriften.

 

Is het verstrekken van persoonsgegevens verplicht?

Er is geen wet op grond waarvan persoonsgegevens aan DHSS moeten worden verstrekt. Uit de contracten kan echter blijken dat voorziening nodig is om diensten te verlenen.

 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

DHSS bewaart de verwerkte persoonsgegevens niet langer in de systemen dan nodig is om het doel te bereiken en voor maximaal 2 jaar.

 

Worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden?

DHSS geeft geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven, volgt dit uit de aangegane contractuele verplichtingen en / of is dit wettelijk verplicht; zoals bijvoorbeeld doorgifte van persoonsgegevens via Ship2Report aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

 

Worden persoonsgegevens overgedragen naar locaties buiten de EER?

Nee, DHSS stuurt geen persoonsgegevens door naar locaties buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Verwerkt DHSS persoonsgegevens zonder tussenkomst van mensen?

DHSS maakt geen gebruik van volledig geautomatiseerde systemen / processen en / of geautomatiseerde besluitvorming (zoals profilering), behalve waar betrokkenen toegang kunnen krijgen met een toegangspas waarvoor het toegangsverlenende systeem is geautomatiseerd.

 

Worden bewakingssystemen gebruikt?

Ja. DHSS gebruikt camera's op en rond haar magazijnen.

 

Privacy rechten

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage, aanvulling, wijziging, beperking, overdracht, verwijdering of kopie van persoonsgegevens. Als we uw verzoek ontvangen, volgen we de wet en ontvangt u op uw verzoek onze beslissing. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar wij verzoeken u eerst uw bezwaren aan ons kenbaar te maken.

 

Disclaimer

Bij onduidelijkheden in deze verklaring prevaleert de Nederlandse versie.

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u uw rechten uitoefenen, neem dan contact op met mevrouw M. Gilbert (Scheepmakersweg 5, 1786 PD) Den Helder of via legal@dhss.nl.

Bezoekers

Waarom deze verklaring?

DHSS hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We doen dit zo duidelijk en transparant mogelijk.

 

Voor wie is deze verklaring bedoeld?

Deze verklaring is gericht aan iedereen die toegang wenst tot de DHSS-site.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt DHSS?

DHSS verzamelt en gebruikt de volgende persoonsgegevens: bezoekdatum, aankomsttijd, naam, bedrijfsnaam, vertrektijd, initialen en camerabeelden.

 

Waarom gebruikt DHSS deze persoonsgegevens? Wat zegt de wet hierover?

DHSS wil weten wie er op zijn site is en waarom. Dit is nodig om de veiligheid te bewaken en om in geval van nood een volledige evacuatie te kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft DHSS een commercieel, legitiem belang. De persoonsgegevens zijn nodig om het bedrijfsproces soepel te laten verlopen. Ten slotte zijn er verschillende wetten waaruit volgt dat DHSS een deugdelijk veiligheids- en toegangsbeleid moet voeren, zoals de Arbeidsomstandighedenwet en de AEO.

 

Is het verstrekken van persoonsgegevens verplicht?

Ja. Als u de gevraagde gegevens niet verstrekt, kunnen wij u helaas geen toegang verlenen.

 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden maximaal 1 jaar bewaard. Zo kunnen we altijd goed onderzoek doen bij onregelmatigheden.

 

Worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden en / of buiten de EER?

Nee. De gegevens blijven bij DHSS en binnen de Europese Economische Ruimte.

 

Verwerkt DHSS persoonsgegevens zonder tussenkomst van mensen?

DHSS maakt geen gebruik van volledig geautomatiseerde systemen / processen en / of geautomatiseerde besluitvorming (zoals profilering), behalve waar betrokkenen toegang kunnen krijgen met een toegangspas waarvoor het toegangsverlenende systeem is geautomatiseerd.

 

Worden bewakingssystemen gebruikt?

Ja. DHSS gebruikt camera's op en rond haar magazijnen

 

Privacy rechten

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage, aanvulling, wijziging, beperking, overdracht, verwijdering of kopie van persoonsgegevens. Als we uw verzoek ontvangen, volgen we de wet en ontvangt u op uw verzoek onze beslissing. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar wij verzoeken u eerst uw bezwaren aan ons kenbaar te maken.

 

Vertaling van disclaimer

Bij onduidelijkheden in deze verklaring prevaleert de Nederlandse versie.

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u uw rechten uitoefenen, neem dan contact op met mevrouw M. Gilbert (Scheepmakersweg 5, 1786 PD) Den Helder of via legal@dhss.nl.